A oes gollyngiad yn eich ffenestr? 2 ffordd i'w wirio

Gorffennaf 12, 2023

Mae profi drafftiau oer dan do ar ddiwrnod gwyntog yn ddigwyddiad cyfarwydd ar draws llawer o ranbarthau yn Tsieina.

Anfonwch eich ymholiad

Mae profi drafftiau oer dan do ar ddiwrnod gwyntog yn ddigwyddiad cyfarwydd ar draws llawer o ranbarthau yn Tsieina. Gall ffenestri tai nad ydynt wedi'u selio'n ddigonol wneud i breswylwyr deimlo mor oer y tu mewn ag y byddent y tu allan.

1.Sicrhau Tu Mewn Cynnes:

Mae sicrhau cynhesrwydd dan do a chadw drafftiau oer yn y bae yn dibynnu'n fawr ar aerglosrwydd ffenestri. Mae gwydnwch a dyluniad stribedi selio rwber yn chwarae rhan ganolog wrth wella tyner aer. Gall uwchraddio i stribedi rwber meddalach wella eiddo selio aer yn sylweddol. Ar gyfer drysau neu ffenestri llithro, mae dewis brwsys o ansawdd yn hanfodol i atal ymdreiddiad llwch a baw trwy fylchau.

Caledwch Cynnyrch: Mae ansawdd deunydd ffenestri hefyd yn effeithio ar eu gallu i wrthsefyll gollyngiadau gwynt a gwres. Mae cynhyrchion â chaledwch isel a gwrthiant pwysau gwynt yn dueddol o anffurfio dros amser, gan gyfaddawdu ar aerglosrwydd. Mae dewis brandiau ag enw da gyda chyfleusterau gweithgynhyrchu uwch a chadw at safonau ansawdd ISO9001 yn sicrhau bod ffenestri a drysau yn aerglos iawn, yn atal dŵr, yn atal sŵn, ac yn berfformiad pwysau gwynt.

Caledwedd Metel: Mae ategolion metel cryf a gwydn yn hanfodol ar gyfer gwrthsefyll gwyntoedd cryf ac atal anffurfiad. Dylai pwyntiau clo gael eu dosbarthu'n gyfartal ac yn gyfochrog, gyda phwyntiau clo uchaf a gwaelod ar ongl briodol i sicrhau aerglosrwydd. Mae prosesau cydosod llym yn hanfodol i atal gollyngiadau, tra bod lleihau bylchau rhwng waliau a ffenestri yn hanfodol i atal llwch, baw a dŵr glaw rhag gollwng.

2.Cynnal a Chadw a Gwiriadau:

Mae angen cynnal a chadw a gwiriadau rheolaidd i sicrhau aerglosrwydd parhaus. Mae gweithdrefn hunan-wirio syml yn golygu cynnau cannwyll neu sigarét ger fframiau'r ffenestri. Os yw'r mwg yn codi'n syth i fyny, mae'n arwydd o aerglosrwydd uwch. Fodd bynnag, os yw'r mwg yn wanhau neu'n troi, mae'n awgrymu aerglosrwydd israddol.

Atebion DIY: Gall perchnogion tai wella aerglosrwydd trwy brynu morloi plastig ffenestr i lenwi unrhyw ollyngiadau. Yn ogystal, gellir llenwi bylchau rhwng fframiau a waliau â choncrit neu Styrofoam. Er bod concrit yn gost-effeithiol ac yn wydn, efallai na fydd yn selio bylchau'n llawn a gall ehangu thermol effeithio arno. Ar y llaw arall, mae Styrofoam yn feddal, yn elastig, ac nid yw newidiadau thermol yn effeithio arno, gan ddarparu aerglosrwydd ac inswleiddio dibynadwy.

Mynd i'r Afael â Gollyngiadau: Gall gollyngiadau ddigwydd rhwng fframiau a waliau oherwydd gwaith adeiladu brysiog neu adeiladau sy'n heneiddio. Mewn achosion o'r fath, dylai perchnogion tai gyflogi arbenigwyr neu adeiladwyr i lenwi bylchau a gwneud gwaith cynnal a chadw er mwyn sicrhau aerglosrwydd ac inswleiddio hirdymor, yn enwedig cyn amodau tywydd peryglus.Anfonwch eich ymholiad