චීනයේ වෘත්තීය ඇලුමිනියම් පැතිකඩ, ඇලුමිනියම් කවුළු සහ දොරවල් නිෂ්පාදකයා.
භාෂාව

【ප්‍රදර්ශනය】 Xingfa Windoor Expo Guangzhou 2024 සඳහා සහභාගී වනු ඇත!

මාර්තු 10, 2024

Xingfa Windoor Expo Guangzhou 2024 සඳහා සහභාගී වනු ඇත!

ඔබේ විමසුම යවන්න

 【ප්‍රදර්ශන තොරතුරු】

Xingfa ඇලුමිනියම් හෙට Windoor Expo Guangzhou සඳහා සහභාගී වනු ඇත!

නම: 30th Window Door Facade Expo China

දිනය: 2024 මාර්තු 11 - 13

නගරය: Guangzhou, චීනය

එකතු කරන්න: Poly International Plaza, Guangzhou

කුටි අංකය: 3B26, ශාලාව 3

අපගේ කුටියට පිවිසීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!ඔබේ විමසුම යවන්න